Mười năm qua IT đã thay đổi cách doanh nghiệp hoạt động, mười năm tới của IT sẽ xoay quanh việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.