Tương lai của chúng ta là năng lượng xanh, bền vững và năng lượng tái tạo.