“Lãnh đạo không có nghĩa mình là trung tâm, mà mình vun đắp cho tất cả cùng phát triển”.