Ngày đầu của năm mới là trang trống đầu tiên của cuốn sách dài 365 trang. Hãy viết lên đó một điều ý nghĩa!