Hàng hóa cần được quản lí, cũng giống như con người cần được lãnh đạo.