"Không có giáo viên nào dạy bạn cách xác định tương lai tốt hơn lịch sử."