Chính những nỗ lực không ngừng và cương quyết của logistics sẽ bẻ gãy sự đối kháng, quét sạch mọi trở ngại.