Giáng sinh trao cơ hội để dừng lại và suy ngẫm về những điều quan trọng xung quanh chúng ta.