Tập hợp cùng nhau là điểm bắt đầu, gắn bó cùng nhau là tiến triển, làm việc cùng nhau là thành công.