Người nào tận dụng được công nghệ và internet, người đó sẽ thành công.