Quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo sẽ là quốc gia làm chủ thế giới.