"Với mỗi lần thử nghiệm, tôi chỉ thay đổi đúng một chi tiết để biết được chính xác cái gì hiệu quả và cái gì không".