Thực tiễn cho thấy điều đang biến đổi không phải công nghệ - công nghệ đang biến đổi thế giới.