Tôi nghĩ hôm nay chúng ta nhìn vào internet, nhưng tương lai bạn sẽ trải nghiệm trong internet.