Trong thời khắc đầy khó khăn, chúng ta có niềm tin. Đó là niềm tin vào những cách làm mới, những sáng kiến mới sẽ mở ra mô hình phát triển bền vững.