"Đôi khi lùi một bước là cần thiết để tạo đà cho cú nhảy vọt".