"Sự kiện không phải là kinh nghiệm. Sự kiện chỉ trở thành kinh nghiệm khi ta biết rút ra bài học cho bản thân."