Muốn vươn tầm World-Class việc đầu tiên là phải duy trì khát vọng.