Hãy chăm lo cho nhân viên và nhân viên sẽ chăm lo cho công ty của bạn.