Buộc bản thân làm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Đừng sống cuộc sống tầm thường khi bạn có một khả năng vô hạn bên trong tâm trí.