Khi tất cả mọi người kể cả người dùng trở thành người đóng góp tốc độ đổi mới của doanh nghiệp sẽ tăng đáng kể.