Tôi không tin vào những quyết tâm của năm mới. Nếu muốn thay đổi điều gì đó thì hãy làm ngay hôm nay, đừng đợi đến năm mới.