Machine Learning và AI cải thiện quảng cáo trên Facebook như thế nào?

Machine Learning (ML) và Artificial Intelligence (AI) có thể được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu, xác định các mẫu, nhận biết và đưa ra dự đoán về hành vi, sở thích và các mẫu mua của người dùng.

Cụ thể, Xu hướng này có thể mang lại các giá trị như:

- Phân tích dữ liệu người dùng thuật toán ML và AI có thể xác định các đối tượng phù hợp nhất cho chiến dịch quảng cáo nhất định.
- Thuật toán ML và AI có thể phân tích dữ liệu hiệu suất quảng cáo và tạo ra những hiểu biết sâu sắc về các sáng tạo AD có hiệu quả nhất.
- Tiết kiệm chi phí và thời gian.
- Tăng hiệu quả.

null

Các Case Study tiêu biểu - Wayfair, The New York Times

- Wayfair

Wayfair triển khai đấu thầu tự động để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của mình và cải thiện ROI.


- The New York Times

The New York Times sử dụng các Chatbot do AI cung cấp để tham gia với khách hàng và cung cấp các khuyến nghị tin tức được cá nhân hóa.


Lời kết

Theo đó, các doanh nghiệp có thể vận dụng Xu hướng này bằng một số cách như:

- Phân tích dữ liệu của khách hàng.
- Sử dụng Chatbots.
- Tối ưu hóa các sáng tạo quảng cáo.
- Cải thiện nhắm mục tiêu quảng cáo.