Đôi lúc phải bỏ qua những con số và tập trung vào con người.