Why do you need a training team?

Gần đây thuật ngữ Learning & Development (L&D) được nhắc đến khá nhiều ở các Doanh Nghiệp Việt Nam.

Vậy vai trò của L&D có ảnh hưởng như thế nào?

Tại sao Doanh Nghiệp cần phải có chiến lược L&D cho phòng nhân sự?

Cùng với kết quả khảo sát nhu cầu về L&D trong cộng đồng HR Family – ROTalent, nơi quy tụ các Anh Chị Trưởng Phòng Nhân sự, Giám Đốc Nhân sự và các Anh Chị ở vai trò quản lý cấp cao khá quan tâm về việc thiết lập chiến lược L&D cho phòng Nhân Sự. Tất cả tạo nguồn nên cảm hứng cho chúng tôi muốn mang đến 1 buổi hội thảo cùng mổ xẻ về chủ đề: “Chiến lược đào tạo và phát triển (L&D) cho phòng nhân sự.”

Việc thành lập một đội ngũ đào tạo vững chắc cho công ty chưa bao giờ là điều dễ dàng. Việc thiết lập yêu cầu rất nhiều thời gian, công sức và ngân sách, và thường cần một cách tiếp cận phù hợp. Với sự tham gia của Chuyên Gia đào tạo người Hà Lan, Thijs Van Loon mong muốn mang đến những trải nghiệm trong mảng L&D từ các tập đoàn trong hội thảo lần này đến cho cộng đồng nhân sự cấp cao.

Video: Tọa đàm về góc nhìn toàn cầu và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam

What will you learn in this course?

Strategic Tools 

  • Setting a strategic vision and mission of the team – Đặt ra tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh của đội ngũ công ty
  • How to position your team as a strategic partner – Cách định vị đội ngũ của bạn như một đối tác chiến lược

Actionable Plans 

  • Defining team priorities – Xác định các ưu tiên của đội ngũ
  • Setting the right team culture – Thiết lập văn hóa của đội ngũ
  • Conducting Training Needs Analysis and determine focus areas –  Tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo và xác định các lĩnh vực trọng tâm 

Implementing tools

  • Testing impact and ROI of your training programs – Kiểm tra tác động và ROI của chương trình đào tạo
  • Day to day management, budget and admin – Quản lý ngân sách và quản trị viên thường nhật

The workshop

Agenda:

– 8:30 – 9:00: Meet & Greet

– 9:00 – 9:10: Opening remark from Mr. Van Nguyen

– 9:10 – 10:10: L&D Strategies for HR departments

– 10:10 – 10:30: Tea break & birthday celebrations for HR Family members

– 10: 30 – 11:15: Talkshow sharing experiences and strategies in HR field

– 11:15 – 11:30: Closing remark & photos

Đăng ký tại đây

Theo Smartr.co