Đừng nhầm lẫn giữa dữ liệu và việc chúng ta hiểu khách hàng.