Sứ mệnh của Sipher là hợp nhất công nghệ blockchain (chuỗi khối) và artwork (tác phẩm nghệ thuật).